HÀNH TRÌNH YINKATA

RETREAT – Nam Cát Tiên & Tà Lài

Duration :   4 Days 3 Nights
Price From :    500.000 
Max People :    5
Start Location:   Phòng Thiền Triết Mẫn
Age Range :   12 - 45
Total Seats :  5/5
View More

Date Expired !

Các Hoạt động chính

  • Thực hành Thiền